Zarząd OSP

Zarząd OSP w Przeciszowie w/g statutu liczy 7 osób


Puziak Józef - prezes

jozef.puziak@wp.pl


Bartuś Jerzy - naczelnik

jurek123-1966@tlen.pl


Polak Paulina - skarbnik
paula74@onet.eu


 Piętka Ryszard - sekretarz 
osp_przeciszow.sekretarz@poczta.onet.pl


 Kaczmarczyk Rafał - z-ca naczelnika

   Madeja Rafał- członek
rafal.madeja@railpolska.pl


    Michał Klimczyk- członek
klimczyk@poczta.pl
 

Komisja rewizyjna


 Gajewski Kazimierz

Michałek Grzegorz

Łabza Stanisław
 

Regulamin pracy Zarządu OSP w Przeciszowie

 

 

Prezes OSP

 • Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu.
 • Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP.
 • Przewodniczy posiedzeniom Zarządu OSP.
 • Podpisuje umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w imieniu OSP po wcześniejszej akceptacji Zarządu.
 • Podpisuje korespondencję kierowaną na zewnątrz w imieniu Zarządu OSP.
 • Podejmuje jednoosobowo decyzję w wypadkach uzasadnionych i wymagających pilnego załatwienia – decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 • Składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu członków OSP z działalności Zarządu.
 • Informuje władze administracyjne, samorządowe i Związku OSP RP o działalności i problemach OSP.
 • W porozumieniu z gospodarzem prowadzi dokładny rejestr przeglądów i prac związanych z budynkiem OSP i terenem przyległym.

 

Naczelnik OSP

 • Sprawuje funkcję Wiceprezesa.
 • Kieruje jednoosobowo jednostką operacyjno techniczną w formie rozkazów i poleceń.
 • Ustala skład osobowy JOT, aktualizuje jego skład osobowy i przedkłada go do zatwierdzenia Zarządu.
 • Kieruje przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
 • Odpowiada za ważność okresowych badań lekarskich i ubezpieczenia członków JOT, prowadzi ich ewidencję.
 • Odpowiada za wyposażenie osobiste, ubrania specjalne i koszarowe, w porozumieniu z gospodarzem, przydziela imiennie całość wyposażenia ochronnego.
 • Odpowiada za terminowe szkolenie JOT (również w zakresie BHP), współpracując w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i komendantem gminnym Związku OSP RP.
 • Organizuje ćwiczenia i szkolenia JOT w postaci założeń taktycznych w terenie jak i pogadanek tematycznych.
 • Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP i MDP.
 • Opracowuje wnioski i opinie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w potrzebny sprzęt techniczny, przeciwpożarowy i inne środki.
 • Dysponuje sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP i nadzoruje ich prawidłową eksploatację i konserwację.
 • Sporządza wnioski o nadanie odznaczeń wyróżniającym się członkom JOT i MDP i przedkłada je do akceptacji Zarządu OSP.
 • Prowadzi rejestr wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych.
 • Naczelnik może wyznaczyć druha odpowiedzialnego za szkolenie JOT i MDP podczas jego nieobecności. (Warunkiem tego jest odpowiednie przeszkolenie druha w tym zakresie i zatwierdzenie przez zarząd OSP)

 

 

Zastępca Naczelnika (opiekun MDP)

 • Podczas nieobecności Naczelnika przejmuje jego obowiązki i uprawnienia.
 • Współdziała z Prezesem OSP i zarządem OSP, w zakresie realizacji zadań statutowych.
 • Opracowuje i przedstawia na posiedzeniu Zarządu plan szkoleń i ćwiczeń MDP, oraz odpowiada za jego realizację.
 • Przygotowuje OSP i MDP do zawodów sportowo – pożarniczych.

 

 

 

Skarbnik OSP

 • Opracowuje projekty planów finansowych i sprawozdania finansowe.
 • Sprawuje nadzór nad dyscypliną budżetową.
 • Sprawuje nadzór nad opłacanie składek członkowskich przez członków OSP.
 • Informuje pisemnie, co dwa miesiące Zarząd OSP o stanie wpłat i prowadzi ewidencję w tym zakresie.
 • Podpisuje wspólnie z Prezesem a jeśli nie jest to możliwe to po jego wcześniejszej akceptacji korespondencję i dokumenty w sprawach finansowych.
 • Przedstawia na każdym posiedzeniu Zarządu OSP informację dotyczącą dochodów i rozchodów oraz aktualny stan środków finansowych na dzień posiedzenia Zarządu.
 • Poddaje się kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

Sekretarz OSP

 • Prowadzi ewidencję uchwał i protokołów z posiedzeń Walnych Zebrań i Zarządu, oraz czuwa nad ich realizacją.
 • Prowadzi ewidencję wszystkich pism przechodzących i wychodzących i przedkłada je Prezesowi do zapoznania.
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma i podpisuje je wspólnie z Prezesem
 • Odpowiada za terminowe przesyłanie korespondencji.
 • Wysyła zawiadomienia o zebraniach, dla członków Zarządu i członków OSP z informacją o terminie i porządku obrad.
 • Przygotowuje wraz ze skarbnikiem wezwania do członków o opłacanie składek członkowskich.
 • Przygotowuje projekty uchwał na posiedzenia Zarządu.
 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem posiedzeń Zarządu OSP i Walnego Zebrania OSP.
 • Przedstawia do akceptacji Zarządu OSP poprzez Prezesa OSP – informację, sprawozdania, projekty ocen, analiz itp.
 • Współpracuje z Zarządem Gminnym ZOSP RP, Urzędem Gminy, Szkołą i Przedszkolem, Kościołem i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonej działalności przez OSP, po uzgodnieniu z Prezesem.
 • Odpowiada za prowadzenie kroniki OSP.

 

Gospodarz OSP – Członek Zarządu

 • Prowadzi ewidencję majątku OSP.
 • Wspólnie z Naczelnikiem przydziela przedmioty mundurowe jak i inne wyposażenie osobiste członkom OSP, oraz prowadzi ich ewidencję.
 • Przyjmuje niepotrzebne i zużyte przedmioty mundurowe i inne wyposażenie osobiste od członków OSP oraz przedstawia Zarządowi ich wykaz.
 • Dba o porządki w pomieszczeniach OSP i na terenie podlegającym OSP (za wyjątkiem pomieszczeń garażowych).
 • W porozumieniu z zarządem odpowiada za terminowe prowadzenie przeglądów (kominiarskich, elektrycznych, itp.) i konserwację budynku i terenów przyległych OSP(za wyjątkiem pomieszczeń garażowych).
 • Dba o właściwy wizerunek OSP poprzez wywieszanie flag państwowych i związkowych w czasie świąt i uroczystości.

 

 

Kierowca-konserwator sprzętu OSP:

 

 • Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów i urządzeń przewidzianych do działań OSP.
 • Prowadzenie, eksploatacja, badania techniczne, obsługa i konserwacja powierzonych pojazdów i innego sprzętu silnikowego na wyposażeniu OSP.
 • Obsługa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP i przeznaczonego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
 • Prowadzenie kart aktualnego wyposażenia pojazdów, wyszczególnienie ilościowe sprzętu na danym pojeździe, rozpiska na poszczególne schowki i półki na zabudowie.
 • Prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji oraz rozliczenia kart drogowych i kart pracy pojazdów.
 • Prowadzenie kart rozruchów, konserwacji, czasowego bądź stałego braku możliwości eksploatacji oraz stanu ilości paliwa dla sprzętu silnikowego do wglądu Naczelnika i zarządu OSP.
 • Bezzwłoczne powiadamianie Naczelnika OSP, o zużyciu sprzętu uniemożliwiającym dalszą eksploatację.
 • Bezzwłoczne powiadamianie Naczelnika OSP o awariach pojazdów i sprzętu będącego na utrzymaniu kierowcy-konserwatora, przyczynach powstania awarii, określania czasowych ram braku możliwości eksploatacji oraz planach ich usunięcia.
 • Zgłaszanie do zarządu OSP potrzeb w zakresie napraw i remontów pojazdów a także orientacyjny kosztorys.
 • Utrzymywanie czystości wewnątrz powierzonych pojazdów oraz dbałość o ich estetykę wygląd zewnętrzny.
 • Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń zainstalowanych wewnątrz powierzonych pojazdów w szczególności urządzeń instalacji wodno-pianowej, urządzeń dźwiękowo-alarmowych i całej instalacji samochodu uprzywilejowanego, urządzeń łączności i oświetlenia terenu pracy.
 • Utrzymanie porządku w miejscu garażowania pojazdów, warsztatu narzędziowego, magazynku paliwa jak również na terenie utwardzonym przylegającym do bram garażowych.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków jazdy pasażerom oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia i eksploatacji pojazdów.
 • Wyznaczenie druha odpowiedzialnego za sprzęt ratownictwa medycznego, transportu poszkodowanego i p.pomocy, (półrocznie, pisemnie za potwierdzeniem Naczelnika)
 • Obecność kierowcy-konserwatora będzie traktowana priorytetowo przy alarmowaniu OSP, i jako osoba odpowiedzialna za sprzęt zobowiązana jest do bezpiecznego transportu strażaków-ratowników w wyznaczony obszar działań.
 • Z powodu braku obecności przy alarmowaniu, przeprowadzaniu kontroli, szkoleniu lub innej okoliczności, gdy zajdzie potrzeba wyjazdu pojazdu OSP – półrocznie, pisemnie, hierarchicznie (za potwierdzeniem Naczelnika) wyznaczenie kierowców-ratowników posiadających odpowiednie uprawnienia do:
 • - kierowania pojazdem specjalnym i uprzywilejowanym
 • - obsługi sprzętu znajdującego się na pojeździe (za wyjątkiem: narzędzi hydraulicznych, pilarek tarczowych i spalinowych – obsługujący ten sprzęt powinni posiadać odrębne, szkolenia)

 

 

 

Członkowie Zarządu OSP

 • Mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach i posiedzeniach Zarządu OSP.
 • Mają obowiązek aktywnie realizować powierzone im zadania.
 • Mogą zgłaszać wnioski i projekty uchwał w posiedzeniach Zarządu OSP.
 • Mogą występować z wnioskami o nadanie odznaczeń wyróżniającym się członkom OSP i opracowywać ich projekty.

 

 

Sprawy organizacyjne

 • Osobom wymienionym w pkt. I – VII Zarząd OSP może w uzasadnionych wypadkach zlecić jednorazowo wykonanie innych zadań poza określonymi w powyższym regulaminie.
 • Członkowie Zarządu OSP mają prawo nosić mundur i dystynkcję OSP zgodnie z pełnioną funkcją.
 • Członkowie zarządu OSP mają obowiązek usprawiedliwiania pisemnie Prezesowi OSP swojej nieobecności na posiedzeniach Zarządu OSP z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 • Dopuszcza się dwukrotną nie usprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Zarządu w roku kalendarzowym.

 

 • Regulamin pracy Zarządu został wykonany na potrzeby OSP w Przeciszowie, dopuszcza się w drodze uchwał wprowadzania zmian w celu dalszego usprawniania pracy między członkami OSP.

 

Opracował: Ryszard PIĘTKA 2011 r.

 

Regulamin niniejszy, po zatwierdzeniu przez Zarząd w dniu 16.04. 2011 r. otrzymują wszyscy członkowie Zarządu OSP w Przeciszowie

 
Dziękujemy
 
Reklama
 

Ilość interwencji:rok 2017

 

5

LICZNIK

 
W sieci odnotowano brak anonimowości
Twój numer ip - 3.236.97.49
Dzisiaj jesteś 20 odwiedzającym naszą stronkę
Odnotowano 46 odświeżeń
Aktualnie pracujesz na - CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
 
Jesteś 95465 odwiedzający (372269 wejścia) na naszej stronie!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=